Kontaktni podatki

 

 

icon_widget_image Ponedeljek - petek : 7:00 - 15:00 icon_widget_image VGP d.d. Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj icon_widget_image + (386) 04 201 36 10 - Tajništvo + (386) 04 201 36 20 - Operativa + (386) 04 201 36 16 - Kamnolom in Komerciala + (386) 04 201 36 23 - Projektiva icon_widget_image info@vgp-kranj.si

Odvajanje in čiščenje odpadne vode – Občina Gorje

Za naročnika občino Gorje smo v januarju 2022 pričeli z urejanjem kanalizacije v aglomeraciji Podhom in sicer na tistih odsekih, kjer meteorna in fekalna kanalizacija še ni bila izvedena. Kanalizacija se ureja na 5-ih območjih oziroma sklopih znotraj aglomeracije Podhom. Sočasno izvajamo tudi obnovo javnega vodovoda na državni cesti in na delu petih občinskih cest. Dela bodo končana predvidoma do novembra 2022. V nadaljevanju so predstavljeni osnovni podatki posameznih sklopov.

OBMOČJE AKanalizacija za odpadno vodo skozi Spodnje Gorje v območju rekonstrukcije  državne  ceste R3-634/1104 Javornik – Gorje

Na območju rekonstrukcije državne ceste Javornik – Gorje ter več občinskih cest gradimo javno kanalizacijo za komunalno odpadno vodo skozi Spodnje Gorje. Kanalizacija se skladno s projektno dokumentacijo izvaja v ločenem sistemu in je namenjena priključevanju komunalne odpadne vode. Predvidena je gravitacijska izvedba kanalizacije. Poleg fekalne kanalizacije in vodovoda na območju A izvajamo dela še za ostale naročnike za katere vgrajujemo plinovod, telekom in kabelsko kanalizacijo, optiko, meteorno kanalizacijo in elektro kabelsko kanalizacijo.

Predmetna kanalizacija za komunalno odpadno vodo je zaradi konfiguracije terena zasnovana z dvema glavnima kanaloma, in sicer:

  • Kanal O-1, ki gravitira proti jugu in se priključuje na obstoječi kanal mešanega sistema pod križiščem regionalnih cest; predvidena skupna dolžina kanala O-1 znaša 612 m. Na ta kanal se priključujejo še kanali O-1-2 v dolžini 114 m, O-1-3 v dolžini 13 m, O-1-4 v dolžini 73 m in kanal O-1-5 v dolžini 69 m.
  • Kanal O-2, ki gravitira proti severu in se priključuje na predvideno kanalizacijo v ločenem sistemu ob Radovni; predvidena dolžina kanala O-2 znaša 104 m.

OBMOČJE BFekalni kanalizacijski sistem Spodnje Gorje – fekalni kanal 1

Predvidena je gradnja fekalnega kanala za priključitev odpadnih fekalnih vod iz stanovanjskih objektov, ki se nahajajo v jugozahodnem delu naselja Spodnje Gorje na javno kanalizacijsko omrežje. Kanalizacija je predvidena v ločenem sistemu odvodnjavanja s končnim čiščenjem na ČN Bled. Predvidena skupna dolžina kanala znaša 250 m.

OBMOČJE CJavna kanalizacija za komunalno odpadno vodo Spodnje Gorje – objekt 75-79

Predvidena je gradnja javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju Spodnjih Gorij pri objektih s hišno št. 75 – 79 ter 82 – 85. Potek javnih kanalov je predviden na območju lokalnih cest. Načrtovani odsek se priključuje na obstoječo javno kanalizacijo. Predmetna kanalizacija za komunalno odpadno vodo je zaradi konfiguracije terena zasnovana z dvema kanaloma, in sicer:

  • Kanal F-1, ki se priključuje na obstoječo kanalizacijo za odpadno vodo; predvidena skupna dolžina kanala F-1 znaša 183 m,
  • Kanal F-2, ki poteka po občinski cesti in se v križišču z občinsko cesto priključuje na kanal F-1; predvidena dolžina kanala F-2 znaša 170 m.

OBMOČJE DRekonstrukcija ceste in nova gradnja komunalnih naprav območja Podhom, hišne številke 21 do 23

Na tem območju izvajamo rekonstrukcijo javne poti od priključka na občinsko cesto do njenega zaključka in novogradnjo komunalne infrastrukture območja stavb Podhom – hišne št. 21 do 23 in sicer. Izvajamo rekonstrukcijo javne ceste, izgradnjo fekalne kanalizacije v skupni dolžini 215 m, izgradnjo meteorne kanalizacije ceste v skupni dolžini 321 m in izgradnjo vodovoda v skupni dolžini ca 195 m.

OBMOČJE EKanalizacija in male čistilne naprave za Spodnje Gorje – Graben – sklop 1, 2 in 3

Predvidena je ureditev treh (3) malih čistilnih naprav velikosti 27 PE (sklop 1), 27 PE (sklop 2) in 49 PE (sklop 3). 

 

VODOVODObnova obstoječega javnega vodovoda na državni cesti in na občinskih cestah 

Na obravnavanem odseku naselja poteka obstoječi javni vodovod z vodovodnimi priključki do stanovanjskih in drugih gradbenih objektov, ki je v slabem stanju. Obnova obstoječega javnega vodovoda se izvaja vzporedno z rekonstrukcijo državne ceste. Obnavlja se celoten javni vodovod, ki poteka v cestišču predvidene rekonstrukcije državne ceste in deli vodovoda na povezanih občinskih cestah. Obnavljajo se tudi hišni vodovodni priključki in odcepi za hidrante s postavitvijo novih nadzemnih hidrantov za zagotavljanje požarne varnosti.