Kontaktni podatki

 

 

icon_widget_image Ponedeljek - petek : 7:00 - 15:00 icon_widget_image VGP d.d. Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj icon_widget_image + (386) 04 201 36 10 - Tajništvo + (386) 04 201 36 20 - Operativa + (386) 04 201 36 16 - Kamnolom in Komerciala + (386) 04 201 36 23 - Projektiva icon_widget_image info@vgp-kranj.si

Projektiranje in izvedba ribjih stez

Številne vrste rib in drugih vodnih organizmov v okviru svojega osnovnega vedenja oziroma v določenih fazah življenjskega cikla, migrirajo vzdolž vodotokov v obeh smereh oz. iz enega odseka vodotoka v drugega. Glavno oviro pri tem jim predstavljajo številni prečni objekti – pragovi, jezovi, pregrade idr. – ki so bili zgrajeni na vodotokih. Njihova zasnova zaradi prečne stopnje otežuje ali celo preprečuje prehajanje vodnih organizmov. Prehodi za vodne organizme – ribje steze – so zato ključni za ponovno vzpostavljanje prostega prehoda za ribe in druge vodne vrste ter s tem zelo pomembni tudi za ekosistemsko izboljšanje tekočih voda. Bistveno pri tem pa je, da je njihovo delovanje učinkovito ter da dejansko in stalno omogočajo prost prehod vzdolž vodotoka. Študije obstoječih prehodov, ki so bili zgrajen pred leti namreč kažejo, da mnogi niso ustrezno zasnovani in izvedeni ter ne omogočajo zadovoljivega prehoda oz. ne delujejo pravilno.

Zagotovitev ustreznega in funkcionalnega prehoda za vodne organizme od lastnika oziroma upravljavca grajenega objekta na vodah zahteva tudi zakonodaja.

V podjetju VGP d.d. imamo izkušnje tako s pripravo projektne dokumentacije, kot tudi z gradnjo prehodov za vodne organizme – ribjih stez. Projektiramo in izvajamo dograditve, rekonstrukcije ali novogradnje prečnih objektov pri čemer je z ustrezno ribjo stezo omogočen ustrezen in stalen prehod za vodne organizme. Ribja steza je, če to prostor in naravne danosti omogočajo, lahko sonaravne zasnove, kjer se oponašajo naravne brzice in tolmuni v vodotokih s strmejšimi nakloni, pri čemer se uporabijo predvsem naravni gradbeni materiali. V primeru, da izvedba sonaravne ribje steze ni možna, se izvede ribja steza tehničnega tipa – v večini primerov ustrezno dimenzioniran, enakomeren kanal z bazeni. Pri pripravi projektne dokumentacije za take objekte se praviloma uskladimo s pristojnimi institucijami, predvsem s strokovnjaki Zavoda za ribištvo Slovenije.