Kontaktni podatki

 

 

icon_widget_image Ponedeljek - petek : 7:00 - 15:00 icon_widget_image VGP d.d. Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj icon_widget_image + (386) 04 201 36 10 - Tajništvo + (386) 04 201 36 20 - Operativa + (386) 04 201 36 16 - Kamnolom in Komerciala + (386) 04 201 36 23 - Projektiva icon_widget_image info@vgp-kranj.si

Sklic 31. izredne skupščine delničarjev

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21) in statuta delniške družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem 31. IZREDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV, ki bo dne 06.06.2023 ob 10.00 uri v prostorih družbe na Mirka Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine ter seznanitev s prisotnostjo notarja

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli Marka Drinovca.

Za preštevalki glasov se izvoli Doro Rudof in Natašo Rogelj.

Ugotovi se prisotnost notarke Mateje Andrejašič.

2. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev se seznani z odstopno izjavo člana nadzornega sveta mag. Jureta Šimica z dne 21. 2. 2023.

3. Izvolitev člana nadzornega sveta družbe VGP d. d.

Predlog sklepa:

Z dnem sprejema tega sklepa se za mandatno obdobje štirih (4) let za člana nadzornega sveta imenuje Rok Henigman.

Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, predlogi sklepov, ter druga gradiva, ki bodo obravnavana na skupščini, so delničarjem na voljo v tajništvu družbe, na naslovu Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, dan po objavi sklica skupščine dalje, vsak delovnik od 10.00 do 13.00 ure.

Delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki jih je delničar poslal družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine ter pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka podajo tudi predloge o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev, ki jih ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo družbi predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri njej. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj pol ure pred pričetkom skupščin vpisati v seznam udeležencev skupščine.

                                                                                                                                                                                       Direktor družbe

                                                                                                                                                                                      Srečko Šamperl