Kontaktni podatki

 

 

icon_widget_image Ponedeljek - petek : 7:00 - 15:00 icon_widget_image VGP d.d. Kranj, Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj icon_widget_image + (386) 04 201 36 10 - Tajništvo + (386) 04 201 36 20 - Operativa + (386) 04 201 36 16 - Kamnolom in Komerciala + (386) 04 201 36 23 - Projektiva icon_widget_image info@vgp-kranj.si

Sklic 32. redne skupščine delničarjev

Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C, 175/20 – ZIUOPDVE, 18/21, 18/23 – ZDU-1O) in statuta delniške družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem 32. REDNO SKUPŠČINO DELNIČARJEV, ki bo dne 28.08.2023 ob 10.00 uri v prostorih družbe na Ulici Mirka Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:

  1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

1.1 Ugotovitev sklepčnosti

1.2 Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se imenuje Marka Drinovca, za preštevalki glasov pa Doro Rudof in Natašo Rogelj.

1.3 Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Mateja Andrejašič.

 

  1. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d., poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2022

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022 in s poročilom nadzornega sveta  o preveritvi letnega poročila za poslovno leto 2022 in mnenjem revizorja o pregledu letnega poročila.

2.2. Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta družbe.

2.3. Skupščina se seznani z bilančnim dobičkom za leto 2022.

2.4. Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2022.

2.5. Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022.

 

  1. Vprašanja in predlogi delničarjev

 

  1. Razno

 

Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta ter druga gradiva, ki bodo obravnavana na skupščini, so delničarjem na voljo v tajništvu družbe, na naslovu Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, dan po objavi sklica skupščine dalje, vsak delovnik od 10.00 do 13.00 ure.

Delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki jih je delničar poslal družbi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine ter pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog, se objavijo in sporočijo na način določen v 296. členu ZGD-1.

Delničarji lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka podajo tudi predloge o volitvah članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev, ki jih ni treba utemeljiti.

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev KDD, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo družbi  predložiti pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri njej. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj pol ure pred pričetkom skupščin vpisati v seznam udeležencev skupščine.

                                                                                                                                                                                                   Direktor družbe

                                                                                                                                                                                                   Srečko Šamperl